Saturday, April 2, 2011

Are you mature?


Kematangan merupakan elemen penting yang perlu ada dalam setiap diri individu.Persoalannya, bagaimana ia boleh terbentuk? Umumnya kematangan di bentuk melalui learning process daripada pengalaman dan didikan yang diperoleh daripada persekitaran. Agama , kepercayaan dan budaya juga merupakan faktor penentu dalam membina kematangan. Malahan terdapat pelbagai takrifan yang diberikan untuk mendefinisikan apa itu matang. Terutamanya dalam kalangan remaja. Suka untuk saya fokuskan isu ini kepada dua golongan, iaitu remaja dan belia. Hal ini kerana ia adalah antara tahap perkembangan manusia yang agak crucial dan critical. Umumnya, pada peringkat usia ini adalah peringkat peralihan dan transformasi individu akibat perubahan biologikal dan psikologikal manusia.